Desenvolupament de projectes TI

Desenvolupament de solucions i projectes TI

Els processos de treball i la comunicació en les empreses i organitzacions són avui dia difícilment imaginables sense disposar d'un suport eficient de diversos recursos de TI. No obstant això, moltes organitzacions estan sentint els efectes negatius d'un creixement orgànic de les seves infraestructures de TI, que massa sovint es desenvolupen sense l'adequat control.

Molts dels enfocaments d'estratègia i processos de gestió de TI que a la dècada dels 90 es consideraven adequats i fins i tot necessaris per tal d'afrontar la modernització de les organitzacions, es manifesten avui en dia com a clars obstacles per al desenvolupament adequat de la majoria de les empreses actuals.

Un ús òptim de les Tecnologies de la Informació crea millores concretes, clars potencials d'estalvi, augmenta la flexibilitat, i com a conseqüència de tot això es percep una millora notable de l'eficàcia i adaptabilitat de les organitzacions davant els constants reptes als quals actualment es s'enfronten.

Oferim una àmplia gamma de serveis de consultoria, que s'estenen des de l'estudi de la correcta estratègia de TI, fins a la consolidació de la consultoria mitjançant el disseny i la implantació de solucions concretes i personalitzades que siguin les més adequades a cada entorn.

Optem per fer un enfocament integrat, que englobi les necessitats de l'organització, dels usuaris de les plataformes dels serveis, de l'eficiència econòmica de les solucions implantades, de la correcta elecció de totes les arquitectures des del punt de vista del seu ús futur i que disposin de la suficient escalabilitat per garantir un creixement ininterromput, segons les necessitats de l'empresa.

Realitzem la gestió completa del cicle de vida de tots els projectes que implantem, podent garantir així que el client sempre obtindrà la màxima qualitat possible i la millor satisfacció possible en el seu ús, ja que controlem des de les fases prèvies de disseny i planejament de la solució , fins a totes aquelles posteriors referides a la seva correcte manteniment i evolució, i que fossin necessàries un cop implantades per assegurar l'excel·lència en la seva posada en producció i posterior explotació de la solució.

Les nostres àreas prin­ci­pa­ls de con­sul­to­ria po­drien re­su­mir-­se en els si­güen­ts apar­tats:

Taemsa disposem de l'equip humà amb les capacitats i experiència necessària per garantir als nostres clients un servei global d'anàlisi i disseny d'infraestructures d'excel·lència, podent abastar qualsevol dels aspectes i tecnologies actualment més usats i aportant solucions precises, altament eficients i amb un alt valor afegit.

Top