iEduca

 La intranet per centres educatius

Controli el mobiliari del centre i el seu estat

Aquest mòdul permet inventariar qualsevol article del centre. Cadascun tindrà la seva fitxa amb la foto i les dades més rellevants.

 

Gestió d'incidències

Disposa d'una fitxa de seguiment si es requereix manteniment.

Lligat a l'inventari està el mòdul incidències que permetrà als usuaris posar qualsevol incidència dels articles inventariats.

Hi haurà uns responsables per categories que seran informats per correu electrònic de les incidències que es vagin produint i podran anar informant de l'estat de la incidència fins que estigui resolta.

Informes e incidencies accesibles

Per exemple és una eina molt útil per el tècnic informàtic que veurà quines averies hi ha i quan estiràn resoltes. Si un altre usuari accedeix a les incidències i està afectat per aquesta averia ja podrà saber que està en proces de resoldre's.

A un conserje també li és molt útil a l'hora de controlar els desperfectes del mobiliari.

Es poden generar informes de quienes han estat les incidències més significatives i quin és el motiu.

Es pot veure el temps de resposta de una incidència.

Top