iEduca

 La intranet per centres educatius

Mòdul qualitat per passar auditories i documents compartits

La plataforma disposa de diferents aplicacions per a la gestió de documents.

Els meus documents. Espai personal per a cada usuari (professors, alumnes, pares ...) amb un espai compartit on el professorat pot visualitzar i descarregar la informació principal del centre.

Documents compartits. Espai on depenent dels permisos es podrà visualitzar o gestionar els arxius. Per exemple un professor pot pujar exercicis i l'alumne es podrà descarregar. També hi ha carpetes per departaments, grups de reunions, matèries, etc

 

Mòdul de qualitat

El coordinador de qualitat o qualsevol persona relacionada en temes de qualitat podrà pujar els documents oficials del centre. Aquests han de ser revisats i després aprovats per uns responsables que consten en el document.

Els professors podran visualitzar els documents aprovats d'una manera més còmoda a través de diagrames amb l'aplicació "Mapes de processos", que permetrà veure d'una forma gràfica els documents per a fitxes de processos.

També podrà veure els documents per carpetes o utilitzant un cercador. També disposa d'un apartat d'indicadors organitzat per processos que indicarà l'evolució de cada indicador. Aquests indicadors es poden introduir manualment o obtenir automàticament a través d'altres aplicacions com enquestes o seguiment de programacions.

Finalment disposa d'un apartat d'auditories on s'introduiran les no conformitats, accions preventives, pla d'auditories i millores.

 

Programacions

Els caps de departament podran crear les programacions i assignar el professorat.

Poden parametritzar els punts de la programació per nivells (ESO, BAT, Cicles formatius ...)

El professorat assignat omplirà les programacions que seran revisades pel cap de departament i aprovades per un responsable.

A partir del temari introduït es podrà fer un seguiment de les programacions per hores o per unitats.

Top