iEduca

 La intranet per centres educatius

Llibreta de notes i gestió acadèmica del seu centre

Aquest mòdul pot funcionar com una simple llibreta de notes per al professor o com una eina oficial de gestió acadèmica del centre.

A la llibreta de notes el centre estableix els diferents mètodes d'avaluació i el professor utilitza els que ells creuen segons cada programació i quina importància tenen. Per exemple exercicis 10%, treballs 20%, actitud 10% i examen 60%.

 

Missió: fer-li la vida fàcil al professor

El professorat disposa d'una graella d'alumnes de la matèria i notes per trimestres, el programa automàticament li anirà fent la mitjana segons els porcentajes. Si es vol utilitzar el butlletí haurà de posar una nota final de trimestre.

Durant el trimestre el professor pot decidir si mostrar les notes als pares perquè vegin l'evolució del seu fill i a final del trimestre el centre decidirà si veu des de la plataforma el butlletí. Per a les notes trimestrals pot suposar un estalvi important de paper i un mecanisme per evitar falsificacions de notes.

 

iEducacio s'adapta al seu centre

El butlletí és 100% personalitzable en un centre privat i en el cas dels centres públic es posarà l'oficial de la Generalitat.

Es pot fer un de diferent per a cada nivell: infantil, primària, ESO, Batxillerat, cicles formatius LOGSE i LOE.

Poden mostrar observacions de cada professor i del tutor.

Poden mostrar comptadors de faltes i retards que l'alumne ha realitzat durant el trimestre.

Es pot mostrar una gràfica on es vegi la mitjana de l'alumne en vers la classe.

 

Senzill per a tots

Els tutors i l'equip directiu disposen d'una graella on veuen totes les notes finals de trimestre i els serveix per fer l'acta d'avaluació, poden canviar les notes finals en viu i de cada nota poden saber les subnotes que les componen.

Podeu veure les mitjanes de notes per matèries, el percentatge de suspesos, la mitjana d'un alumne i els suspesos d'un alumne.

Des d'aquesta pantalla ja poden imprimir l'acta oficial també 100% personalitzable en funció de cada nivell acadèmic.

El personal administratiu pot imprimir els expedients i historials oficials de cada alumne. Quan es matrícula pot saber quines matèries té aprovades i convalidades.

Top