iEduca

Controla l'assistència i les incidències dels alumnes

100% parametritzables

Amb aquest mòdul el centre controla l’assistència dels alumnes i en fa el seguiment a través d’informes.

Els tipus de faltes son 100% parametritzables pel centre: faltes, retards, expulsions, incidències.

És pot posar el nom que es vulgui, color, quines pot marcar el professor mentre passa llista, etc 

 

Sistema d'alertes


El professorat té un accés fàcil des de la pantalla d’inici a passar llista, automàticament detecta la classe que té en aquell moment i li mostra el llistat dels seus alumnes amb la fotografia i amb el ítems que pot marcar, a més, disposa d’un quadern per anar fent seguiment de les classes, pot afegir activitats al calendari com deures, exàmens, sortides.

En el cas de centres amb cicles formatius disposa d’un comptador de faltes per UF on l’indica si ha superat el percentatge d’hores perquè l’alumne es pugui presentar al examen ordinari.

 

Control en temps real

També disposa d’un altre apartat on fer seguiment de l’alumne, on podrà visualitzar les seves dades, imprimir fitxa, resum de faltes, observacions, informes, etc
Els tutors i l’equip directiu tindran un control en temps real. Podran justificar les faltes, obtenir informes de faltes per dates, per matèries, per grups, per tipus i observacions.
Els pares podran accedir a la aplicació i veure les faltes dels seus fills, observacions dels professors, deures i exàmens assignats.
L’alumne disposarà de la seva pròpia agenda on visualitzarà els deures, exàmens, al igual que el pare també podrà veure les faltes i observacions que li han posat.

Top